The History of Rolling Bearings


หลักการพื้นฐาน ในการออกแบบและการใช้งานตลับลูกปืน เกิดขึ้นนานมาแล้วหลายศตวรรษ โดยมีจุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียว คือ
การลดความเสียดทาน

เมื่อ1,100 ปีก่อนคริตศตวรรษ มนุษย์รู้จักการลดแรงเสียดทาน โดยการใช้หมอนไม้มาสอดไว้ระหว่างใต้วัตถุ กับพื้นผิวที่ต้องการเคลื่อนย้าย จากรูป ชาวบาบิโลนกำลังใช้ไม้หมอนเคลื่อนย้ายแท่งหินก้อนใหญ่ เพื่อนำไปสร้างพระราชวังและปิรามิด

สิ่งประดิษฐ์แรกที่ทำให้มนุษย์เอาชนะแรงเสียดทานได้ คือ ล้อเลื่อนโดยอาศัยหลักการ SLIDING FRICTION การใช้ล้อเลื่อนของมนุษย์ ถูกสืบถอดต่อกันมาหลายศตวรรษ จากหลัการของล้อเลื่อน มนุษย์ได้พยายามคิดค้น ดัดแปลงหาวีธีการใหม่ๆเข้ามาปรับปรุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเคลื่อนที่ จนสามารถค้นพบหลักการของ ROLLING BEARINGS ซึ่งเป็นรูปแบบเช่นเดียวกันกับ จักรยานในปัจจุบัน

นำหนังสือที่ค่อนข้างมีน้ำหนักมาวางลงบนพื้นผิวที่เรียบ หลังจากนั้นใช้ไม้บรรทัดผลักหนังสือ ให้เคลื่อนที่ แรงที่ใช้ผลักดังกล่าวเป็นแรงที่ พยายามทำให้หนังสือเคลื่อนที่ วิธีนี้เป็นหลักการของ SLIDING FRICTION

นำแท่งดินสอแบบแท่งกลม มาวางไว้ใต้หนังสือ หลังจากนั้นจึงผลักให้หนังสือเคลื่อนที่ จะพบว่าหนังสือสามารถที่จะเคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดาย การทดลองดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่าง SLIDING FRICTION และ ROLLING MOTION เมื่อนำเม็ดลูกกลิ้งแบบกลม หลายๆ เม็ดมารองรับหนังสือแทนแท่งดินสอ แล้วผลักให้หนังสือเคลื่อนที่ จะพบว่าหนังสือสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น และยัง
สามารถ เคลื่อนตัวไปได้ในหลายๆทิศทาง